top of page

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

§1 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich Organizacja New Life Mission-Aid gromadzi, przetwarza i chroni dane osobowe Darczyńców. 
 

§2 

1 . Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie

 1. „Organizacja” – Stowarzyszenie New Life Mission- Aid, z siedzibą w Norwegii, w miejscowości Krokstadelva, Sandskroken 9, 3055 Krokstadelva, Norwegia, wpisane do norweskiego rejestru organizacji pozarządowych pod numerem 965 608 400 , adres poczty elektronicznej poczta@newlife.no

 1. „Darowizna”– wszelkie formy darowizny na cele statutowe Organizacji od Darczyńców;

 1. „Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część;

 1. „Darczyńca”- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która dokonała Darowizny na rzecz Organizacji; 

 1. „Cele Statutowe” – cele określone w statucie Organizacji;

 1. „Strona internetowa Organizatora” – strona internetowa, na której zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące bieżącej działalności Organizacji pod adresem: http://www.newlife.no/pl

 1. „Konto bankowe” – rachunek bankowy Organizacji prowadzony w Banku PKO BP  pod numerem:  IBAN PL34 1440 1387 0000 0000 1225 9751

 

§3

 1. Dane osobowe  Darczyńców będą wykorzystywane wyłącznie w celu odnotowania  Darowizn na cele statutowe Organizacji oraz do  kontaktu Organizacji z Darczyńcą w formie korespondencji listowej i/lub za pomocą poczty elektronicznej.  

 1. Dokonanie przelewu bankowego na Konto bankowe Organizacji lub wypełnienie i wysłanie wypełnionego formularza kontaktowego na Stronie internetowej Organizatora jest równoznaczne z wyrażeniem przez Darczyńcę  zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizację w celach związanych z działalnością statutową Organizacji. Darczyńca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich trwałego usunięcia przez Organizację.

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizacja – Stowarzyszenie New Life Mission- Aid, z siedzibą w Krokstadelva w Norwegii, Sandskroken 9, 3055 Krokstadelva, wpisana do norweskiego rejestru organizacji pozarządowych pod numerem 965 608 400. 

 1. Organizacja dokłada najwyższej staranności przy ochronie danych osobowych Darczyńców przed dostępem, pozyskiwaniem bądź modyfikowaniem ich przez nieuprawnione podmioty, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń.

 1. Organizacja nie udostępnia ani nie przekazuje danych osobowych podanych przez Darczyńców osobom trzecim, chyba, że obowiązek taki wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa bądź z decyzji organu państwowego.

bottom of page